Home > Proiect „Prin educatie spre vocatie!”, cod proiect PN2025

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 4.720.491 lei oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

PARTENERI:

Partener Principal: Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Partener 1: Fundația HEKS/EPER România

Partener 2: Fundația pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Regionale – FAER Reghin

Partener 3: NEW SCHOOL AS

Bugetul total al proiectului: 5.244.990 lei (1.104.208,42 Euro) din care Grant 4.720.491 lei și contribuție proprie/privată 524.499 lei

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului: Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în  sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest, prin crearea de activități de tipul „Școala după școală”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OBIECTIV SPECIFIC 1.Reducerea fenomenului de abandon scolar si cresterea performantelor scolare pentru 645 de elevi,  într-o perioadă de 24 de luni, prin crearea a 17 grupe tip „scoala dupa scoala” in 13 localitati și organizarea unui Program de educație parentală pentru 110 părinți.

OBIECTIV SPECIFIC 2. Dezvoltarea pregatirii profesionale a 49 de cadre didactice/consilieri școlari care lucrează cu copiii aflati  in risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii și cu copii cu CES, într-o perioadă de 4 luni, prin Organizarea unui Program de pregătire, care cuprinde 4 cursuri. 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Dezvoltarea de parteneriate sustenabile pentru 8 Școli și 8 Autorități Publice Locale, în vederea creșterii încrederii în procesul de învățământ într-o perioadă de 3 luni, prin organizarea a 3 Conferințe de promovare a educației incluzive și a unei sesiuni plenare de formare și diseminare.

GRUPUL ȚINTĂ:

GRUPUL TINTA PRINCIPAL este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii, structurați astfel: 635 elevi (6 si 16 ani), cu risc de abandon școlar din: învățământul primar 295 elevi, învățământul gimnazial 320 elevi și învățământul profesional 20 elevi, din familii defavorizate social (dezorganizate/monoparentale, afectate de sărăcie, rromi, nivel educațional parental scăzut, naționalitate maghiară), din Regiunea Centru (Jud. Alba și Mureș) și Nord-Vest (Jud.Bihor). Cantitativ: cel puțin 40% fete, aproximativ 75% elevi cu vârsta intre 6-10 ani, 25% cu vârsta intre 11-16 ani, cel puțin 80% din familii dezavantajate socio-economic, cel puțin 20% din familii rrome. În ceea ce privește repartizarea: 81,39% – Regiunea Centru (Județul Alba cu localitățile: Rădești, Berghin, Miraslău, Aiud, Ighiu, Șard, Ighiel, Țelna, Sîntimbru Sat, Sîntimbru Fabrică, Sebeș, Cugir, Alba Iulia, Județul Mureș cu localitatea Reghin ), 18,61% – Regiunea Nord-Vest (Județul Bihor cu localitățile Diosig și Cadea).

GRUPUL ȚINTĂ SECUNDAR:

Părinți: 170 de părinți ai celor 645 de copii (110 părinți de la Promotorul de proiect, 40 părinți Partenerul 1 și 20 părinți Partenerul 2) din grupul țintă principal vor participa la: un Program de educație parentală prin care se va urmării conștientizare rolului părintelui în educația copilului – 110 părinți, ședințe de consiliere a familiei 170 părinți.

Personal din educație: 49 persoane: cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale (40 Promotorul de proiect, 7 Partener 1 și 2 Partener 2). Cele 49 de cadre didactice/consilieri școlari/mediatori școlari/manageri/vor parcurge pe toată perioada de implementare a proiectului un proces de formare care vizează creșterea competențelor profesionale și a colaborării intersectoriale educație-social, în scopul reducerii abandonului școlar și al promovării educației incluzive. 

Profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale: 16 voluntari (Promotorul de proiect) din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale. Voluntarii vor fi implicați în activitățile de educație incluzivă și remedială derulate cu copiii.

Alte grupuri țintă secundare: 120 elevi din învățământul gimnazial și profesional (Partener 1), care nu se găsesc în situațiile de risc sus-menționate, dar care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal (învață în aceeași unitate de învățământ, locuiesc în aceeași comunitate) vor participa, împreună cu elevii din grupul țintă, la workshop-uri cu invitați speciali care le pot da elevilor exemplul personal, concret al modului în care, în condiții relativ vitrege, și-au gestionat optim ascensiunea în carieră.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

– Activități de educație incluzivă și remedială

– Activități formativ-educative

– Activități pentru satisfacere unor trebuințe primare ale copiilor

– Informare, consiliere și orientare vocațională

– Consilierea familiei

– Vizite ale elevilor la companii

– Elaborarea strategiei de lucru în echipa de management și formarea de noi competențe de lucru în echipa de proiect

– Dezvoltare curriculă/manual de educație incluzivă

– Activități de organizare a unei formări profesionale privind educația vocațională, cu entitatea NEWSCHOOL din Norvegia și transfer de bune practici în activitățile desfășurate cu beneficiarii acestui proiect

– Activități de dezvoltare a resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale

Indicatorii proiectului:

Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 635

Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% – 635

Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 1

Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 3

Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 39

Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 2

Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 170

Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 10

Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 100%

Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 3

Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 18